CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 183 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.011616.000.00.00.H38 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai
17 2.001255.000.00.00.H38 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Tư pháp
18 2.002227.000.00.00.H38 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
19 1.004944 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
20 1.010833.000.00.00.H38 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
21 1.010941.000.00.00.H38 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
22 1.011471.000.00.00.H38 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
23 2.001621.000.00.00.H38 Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
24 1.009322.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Nội vụ
25 1.002192.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ Cấp Quận/huyện Y tế
26 1.003564.000.00.00.H38 cấp lại giấy chưng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Cấp Quận/huyện Y tế
27 2.000983.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai
28 1.004036 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
29 2.002226.000.00.00.H38 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
30 1.007919.000.00.00.H38 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn