CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 28 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.010264.000.00.00.H38 Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp. Sở Tài chính Phí-Lệ phí
2 2.002217.000.00.00.H38 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
3 2.002206.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Quản Lý Đầu Tư
4 1.006241.000.00.00.H38 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
5 3.000161.000.00.00.H38 Thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phụ vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Sở Tài chính Tài chính ngân hàng
6 3.000214.000.00.00.H38 Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp
7 1.005419.000.00.00.H38 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản
8 1.011769.000.00.00.H38 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Tài chính Quản lý công sản
9 QLCS_11 Thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng Sở Tài chính Quản lý công sản
10 1.005429.000.00.00.H38 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
11 1.010059.000.00.00.H38 Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất). Sở Tài chính Quản lý công sản
12 1.010058.000.00.00.H38 Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất). Sở Tài chính Quản lý công sản
13 1.005434.000.00.00.H38 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
14 1.005435.000.00.00.H38 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
15 1.010060.000.00.00.H38 Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp