CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 482 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QHXD 03 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
2 LN Xác nhận bảng kê lâm sản Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
3 TL02 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
4 QHXD Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng
5 XD001 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị Xây dựng
6 NVH_01 Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ
7 KT MT-01 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
8 TV-01 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa, thể thao và du lịch
9 VHH-32 Hỗ trợ câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch Văn hóa, thể thao và du lịch
10 KT20 Tiếp nhận hộ di dân Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
11 KT CTM-01 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
12 KT GT_01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thuỷ nội địa Giao thông vận tải
13 KT KH-01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
14 KT KH-06 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
15 BTXHM_07 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lao động thương binh & xã hội