CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 14 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002500.000.00.00.H38 Xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Thanh tra
2 TTR-H02 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/Huyện Thanh tra
3 2.002401.000.00.00.H38 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Quận/Huyện Thanh tra
4 2.002401.000.00.00.H38 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Quận/Huyện Thanh tra
5 2.002402.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/Huyện Thanh tra
6 2.002403.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện việc giải trình Cấp Quận/Huyện Thanh tra
7 2.002408.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Thanh tra
8 2.002395.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Thanh tra
9 2.002412.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Thanh tra
10 2.002395.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Thanh tra
11 1.010944.000.00.00.H38 Tiếp công dân tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Thanh tra
12 2.002400.000.00.00.H38 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/Huyện Thanh tra
13 1.004875.000.00.00.H38 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/Huyện Thanh tra
14 2.002402.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/Huyện Thanh tra