Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Quyết định Lĩnh Vực Trích yếu File đính kèm
1 906/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh GDTH. Quyết định về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
2 915/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh MT. Quyết định về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
3 903/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh LN. Quyết định về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
4 907/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh DTH. Quyết định về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
5 793/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh VL. Quyết định về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
6 763/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh TDKT. Quyết định về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
7 738/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh GDDT. Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
8 696/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định của UBND Tỉnh TCDLCL. Quyết định về việc bãi bỏ 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
9 640/QĐ-UBND 24/03/2022 Quyết định của UBND Tỉnh DDBD. Quyết định về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
10 621/QĐ-UBND 22/03/2022 Quyết định của UBND Tỉnh MT. Quyết định về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
11 581/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định của UBND Tỉnh MT. Quyết định về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
12 522/QĐ-UBND 04/03/2022 Quyết định của UBND Tỉnh DTUODA. Quyết định về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
13 417/QĐ-UBND 17/02/2022 Quyết định của UBND Tỉnh LDNN. Quyết định về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
14 256/QĐ-UBND 29/01/2022 Quyết định của UBND Tỉnh HCTP. Về việc phê duyệt 12 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
15 254/QĐ-UBND 29/01/2022 Quyết định của UBND Tỉnh QLHDXD. Về việc phê duyệt 14 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai
16 213/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định của UBND Tỉnh NNPTNT. Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
17 243/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định của UBND Tỉnh TP. Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
18 238/QĐ-UBND 27/01/2022 KV1-Test LN. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
19 212/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định của UBND Tỉnh NNPTNT. Về việc bãi bỏ 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
20 193/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định của UBND Tỉnh TP. Về việc phê duyệt 09 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai