Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng.

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng
Lĩnh vực Đường bộ

Loading...