Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng
Lĩnh vực Đường bộ

Loading...