Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng
Lĩnh vực Đường thủy nội địa

Loading...