Đến tháng 5
Sở Y tế đã giải quyết

98,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/05/2023)