Đến tháng 12
Sở Y tế đã giải quyết

99,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 09/12/2023)