Đến tháng 6
Sở Y tế đã giải quyết

98,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/06/2022)