CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2000 thủ tục
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Thời gian giải quyết Phí Lệ Phí Cơ quan Lĩnh vực
61 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Toàn trình

04 Ngày làm việc

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần cấp đổi giấy chứng nhận )

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần cấp đổi giấy chứng nhận )

Cấp Quận/huyện Công An
62 Gia hạn tạm trú Toàn trình

03 Ngày làm việc

Phí :  Đồng (Việc xác định mức thu; miễn, giảm; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC  ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.)

Phí :  Đồng (Việc xác định mức thu; miễn, giảm; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC  ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.)

Cấp Quận/huyện Công An
63 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Toàn trình

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
64 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Toàn trình

60 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
65 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Toàn trình

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

3. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

4. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
66 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Toàn trình

60 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
67 Khai báo tạm vắng Toàn trình

02 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
68 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã) Toàn trình

03 Ngày làm việc

Chưa quy định

Chưa quy định

Cấp Quận/huyện Công An
69 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện) Toàn trình

07 Ngày làm việc

Chưa quy định

Chưa quy định

Cấp Quận/huyện Công An
70 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp huyện) Toàn trình

07 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
71 Thông báo lưu trú Toàn trình

0

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
72 Trình báo mất giấy thông hành (thực hiện tại cấp huyện) Toàn trình

01 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
73 Tách hộ Toàn trình

05 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
74 Tên thủ tục: Điều Toàn trình

03 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An
75 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Toàn trình

07 Ngày làm việc

Không

Không

Cấp Quận/huyện Công An