Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Tài Nguyên Môi Trường 47 0 63 28773 25270 7874 1479 47.2 % 21.7 % 31.1 %
UBND Huyện Bắc Hà 133 8 305 26135 26184 134 116 92.3 % 7.3 % 0.4 %
UBND Thành Phố Lào Cai 110 26 317 17854 17592 1698 310 84.2 % 6.2 % 9.6 %
UBND Huyện Bảo Yên 139 2 304 17794 17806 12 108 93.5 % 6.5 % 0 %
UBND Huyện Bát Xát 98 1 350 17314 17520 1034 177 87.9 % 6.5 % 5.6 %
UBND Huyện Si Ma Cai 73 5 350 12714 12757 54 16 98 % 1.8 % 0.2 %
UBND Huyện Mường Khương 99 0 352 8456 8395 499 83 86.3 % 8.5 % 5.2 %
UBND Huyện Bảo Thắng 222 25 202 8235 8284 185 113 93.1 % 4.9 % 2 %
UBND thị xã Sa Pa 98 0 347 5934 6083 906 145 75.9 % 9.4 % 14.7 %
UBND Huyện Văn Bàn 84 0 361 5244 5217 108 66 86.3 % 11.8 % 1.9 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 32 1 104 2618 2630 3 9 37.1 % 62.8 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 31 0 80 1981 1983 0 23 58.2 % 41.8 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 1 0 201 1308 1308 0 33 96.7 % 3.3 % 0 %
Sở Công Thương 0 39 94 677 684 0 8 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Y tế 37 0 114 623 608 5 12 98.4 % 0.8 % 0.8 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 96 550 544 6 4 93.6 % 5.3 % 1.1 %
Sở Tài chính 0 0 52 522 522 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 8 6 68 269 365 18 0 94.5 % 0.5 % 5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 0 84 254 250 0 15 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 244 247 0 21 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 5 81 158 159 0 0 84.9 % 15.1 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 21 0 23 48 48 0 0 95.8 % 4.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 14 40 47 43 1 2 97.7 % 0 % 2.3 %
Sở Tư pháp 6 2 111 41 40 1 5 97.5 % 0 % 2.5 %
Sở Du lịch 0 0 26 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an Tỉnh 112 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 0 8 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Lào Cai 0 33 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 47
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 63
Tiếp nhận: 28773
Giải quyết: 25270
Trễ hạn: 7874
Trước hạn: 47.2%
Đúng hạn: 21.7%
Trễ hạn: 31.1%
Mức độ 2: 133
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 305
Tiếp nhận: 26135
Giải quyết: 26184
Trễ hạn: 134
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 110
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 317
Tiếp nhận: 17854
Giải quyết: 17592
Trễ hạn: 1698
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 9.6%
Mức độ 2: 139
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 304
Tiếp nhận: 17794
Giải quyết: 17806
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 350
Tiếp nhận: 17314
Giải quyết: 17520
Trễ hạn: 1034
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 5.6%
Mức độ 2: 73
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 350
Tiếp nhận: 12714
Giải quyết: 12757
Trễ hạn: 54
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 352
Tiếp nhận: 8456
Giải quyết: 8395
Trễ hạn: 499
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 5.2%
Mức độ 2: 222
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 202
Tiếp nhận: 8235
Giải quyết: 8284
Trễ hạn: 185
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 347
Tiếp nhận: 5934
Giải quyết: 6083
Trễ hạn: 906
Trước hạn: 75.9%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 14.7%
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 361
Tiếp nhận: 5244
Giải quyết: 5217
Trễ hạn: 108
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 2618
Giải quyết: 2630
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 37.1%
Đúng hạn: 62.8%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 80
Tiếp nhận: 1981
Giải quyết: 1983
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 58.2%
Đúng hạn: 41.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 201
Tiếp nhận: 1308
Giải quyết: 1308
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 94
Tiếp nhận: 677
Giải quyết: 684
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 114
Tiếp nhận: 623
Giải quyết: 608
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 96
Tiếp nhận: 550
Giải quyết: 544
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 522
Giải quyết: 522
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 269
Giải quyết: 365
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 5%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 254
Giải quyết: 250
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 244
Giải quyết: 247
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 158
Giải quyết: 159
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.9%
Đúng hạn: 15.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 48
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 43
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 111
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 40
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 112
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%