Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Tài Nguyên Môi Trường 40 0 55 28762 25259 7868 1480 47.2 % 21.6 % 31.2 %
UBND Huyện Bắc Hà 85 7 274 26132 26181 134 116 92.3 % 7.3 % 0.4 %
UBND Thành Phố Lào Cai 139 39 267 17844 17583 1696 310 84.2 % 6.2 % 9.6 %
UBND Huyện Bảo Yên 81 5 241 17790 17802 12 108 93.5 % 6.5 % 0 %
UBND Huyện Bát Xát 94 0 315 17309 17517 1033 177 87.9 % 6.5 % 5.6 %
UBND Huyện Si Ma Cai 43 2 334 12711 12754 53 16 98 % 1.8 % 0.2 %
UBND Huyện Mường Khương 95 0 315 8456 8395 499 83 86.3 % 8.5 % 5.2 %
UBND Huyện Bảo Thắng 221 26 201 8155 8206 130 189 93.8 % 4.8 % 1.4 %
UBND thị xã Sa Pa 76 5 341 5932 6081 905 146 75.9 % 9.4 % 14.7 %
UBND Huyện Văn Bàn 139 1 254 5236 5214 107 69 86.3 % 11.8 % 1.9 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 38 0 101 2615 2627 3 9 37.1 % 62.8 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 35 0 79 1981 1983 0 23 58.2 % 41.8 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 33 0 146 1308 1308 0 33 96.7 % 3.3 % 0 %
Sở Công Thương 0 0 123 677 684 0 8 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Y tế 40 0 112 623 608 5 12 98.4 % 0.8 % 0.8 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 96 550 544 6 4 93.6 % 5.3 % 1.1 %
Sở Tài chính 0 0 52 522 522 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 11 6 68 269 365 18 0 94.5 % 0.5 % 5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23 0 83 254 250 0 15 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 244 247 0 21 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 86 158 159 0 0 84.9 % 15.1 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 21 0 23 48 48 0 0 95.8 % 4.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 12 36 47 43 1 2 97.7 % 0 % 2.3 %
Sở Tư pháp 21 3 105 41 40 1 5 97.5 % 0 % 2.5 %
Sở Du lịch 3 0 26 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 1 8 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 28762
Giải quyết: 25259
Trễ hạn: 7868
Trước hạn: 47.2%
Đúng hạn: 21.6%
Trễ hạn: 31.2%
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 274
Tiếp nhận: 26132
Giải quyết: 26181
Trễ hạn: 134
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 139
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 267
Tiếp nhận: 17844
Giải quyết: 17583
Trễ hạn: 1696
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 9.6%
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 241
Tiếp nhận: 17790
Giải quyết: 17802
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 315
Tiếp nhận: 17309
Giải quyết: 17517
Trễ hạn: 1033
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 5.6%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 334
Tiếp nhận: 12711
Giải quyết: 12754
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 315
Tiếp nhận: 8456
Giải quyết: 8395
Trễ hạn: 499
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 5.2%
Mức độ 2: 221
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 201
Tiếp nhận: 8155
Giải quyết: 8206
Trễ hạn: 130
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 341
Tiếp nhận: 5932
Giải quyết: 6081
Trễ hạn: 905
Trước hạn: 75.9%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 14.7%
Mức độ 2: 139
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 254
Tiếp nhận: 5236
Giải quyết: 5214
Trễ hạn: 107
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 101
Tiếp nhận: 2615
Giải quyết: 2627
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 37.1%
Đúng hạn: 62.8%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 1981
Giải quyết: 1983
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 58.2%
Đúng hạn: 41.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 146
Tiếp nhận: 1308
Giải quyết: 1308
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 123
Tiếp nhận: 677
Giải quyết: 684
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 112
Tiếp nhận: 623
Giải quyết: 608
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 96
Tiếp nhận: 550
Giải quyết: 544
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 522
Giải quyết: 522
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 269
Giải quyết: 365
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 5%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 83
Tiếp nhận: 254
Giải quyết: 250
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 244
Giải quyết: 247
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 86
Tiếp nhận: 158
Giải quyết: 159
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.9%
Đúng hạn: 15.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 48
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 43
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 105
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 40
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%