Bộ phận TN và TKQ Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban Dân Tộc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban quản lý KKT
Số hồ sơ xử lý: 67
Đúng & trước hạn: 66
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.01%
Đúng hạn: 1.49%
Trễ hạn: 1.5%
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại Vụ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một cửa huyện Bảo Thắng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Sa Pa
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25%
Đúng hạn: 75%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bảo Thắng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Si Ma cai
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai
Số hồ sơ xử lý: 495
Đúng & trước hạn: 449
Trễ hạn 46
Trước hạn: 31.31%
Đúng hạn: 59.39%
Trễ hạn: 9.3%
UBND TT Phong Hải
Số hồ sơ xử lý: 627
Đúng & trước hạn: 616
Trễ hạn 11
Trước hạn: 68.9%
Đúng hạn: 29.35%
Trễ hạn: 1.75%
UBND TT Tằng Loỏng
Số hồ sơ xử lý: 253
Đúng & trước hạn: 253
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.02%
Đúng hạn: 1.98%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Bắc Hà
Số hồ sơ xử lý: 1179
Đúng & trước hạn: 1179
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.47%
Đúng hạn: 1.53%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Mường Khương
Số hồ sơ xử lý: 91
Đúng & trước hạn: 91
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Bát Xát
Số hồ sơ xử lý: 3029
Đúng & trước hạn: 3028
Trễ hạn 1
Trước hạn: 71.11%
Đúng hạn: 28.85%
Trễ hạn: 0.04%
UBND Thị trấn Phố Lu
Số hồ sơ xử lý: 478
Đúng & trước hạn: 472
Trễ hạn 6
Trước hạn: 96.03%
Đúng hạn: 2.72%
Trễ hạn: 1.25%
UBND Thị trấn Phố Ràng
Số hồ sơ xử lý: 571
Đúng & trước hạn: 571
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.39%
Đúng hạn: 19.61%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Si Ma Cai
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 95
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.79%
Đúng hạn: 4.21%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bản Phiệt
Số hồ sơ xử lý: 618
Đúng & trước hạn: 616
Trễ hạn 2
Trước hạn: 95.31%
Đúng hạn: 4.37%
Trễ hạn: 0.32%
UBND Xã Bản Qua
Số hồ sơ xử lý: 1048
Đúng & trước hạn: 1036
Trễ hạn 12
Trước hạn: 54.1%
Đúng hạn: 44.75%
Trễ hạn: 1.15%
UBND Xã Cốc Lầu
Số hồ sơ xử lý: 181
Đúng & trước hạn: 181
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 199
Đúng & trước hạn: 198
Trễ hạn 1
Trước hạn: 91.46%
Đúng hạn: 8.04%
Trễ hạn: 0.5%
UBND Xã Phong Niên
Số hồ sơ xử lý: 384
Đúng & trước hạn: 383
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.96%
Đúng hạn: 0.78%
Trễ hạn: 0.26%
UBND Xã Quang Kim
Số hồ sơ xử lý: 455
Đúng & trước hạn: 454
Trễ hạn 1
Trước hạn: 78.24%
Đúng hạn: 21.54%
Trễ hạn: 0.22%
UBND Xã Sơn Hải
Số hồ sơ xử lý: 268
Đúng & trước hạn: 268
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.81%
Đúng hạn: 11.19%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thống Nhất
Số hồ sơ xử lý: 503
Đúng & trước hạn: 500
Trễ hạn 3
Trước hạn: 99.01%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.59%
UBND huyện Mường Khương
Số hồ sơ xử lý: 984
Đúng & trước hạn: 979
Trễ hạn 5
Trước hạn: 98.07%
Đúng hạn: 1.42%
Trễ hạn: 0.51%
UBND huyện Si Ma Cai
Số hồ sơ xử lý: 464
Đúng & trước hạn: 463
Trễ hạn 1
Trước hạn: 84.48%
Đúng hạn: 15.3%
Trễ hạn: 0.22%
UBND huyện Văn Bàn
Số hồ sơ xử lý: 443
Đúng & trước hạn: 428
Trễ hạn 15
Trước hạn: 94.13%
Đúng hạn: 2.48%
Trễ hạn: 3.39%
UBND phường Duyên Hải
Số hồ sơ xử lý: 523
Đúng & trước hạn: 522
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.32%
Đúng hạn: 2.49%
Trễ hạn: 0.19%
UBND phường Kim Tân
Số hồ sơ xử lý: 1373
Đúng & trước hạn: 1363
Trễ hạn 10
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 0.87%
Trễ hạn: 0.73%
UBND phường Pom Hán
Số hồ sơ xử lý: 839
Đúng & trước hạn: 839
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.07%
Đúng hạn: 3.93%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Bình Minh
Số hồ sơ xử lý: 1427
Đúng & trước hạn: 1425
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.36%
Trễ hạn: 0.14%
UBND phường Bắc Cường
Số hồ sơ xử lý: 1381
Đúng & trước hạn: 1380
Trễ hạn 1
Trước hạn: 91.46%
Đúng hạn: 8.47%
Trễ hạn: 0.07%
UBND phường Bắc Lệnh
Số hồ sơ xử lý: 526
Đúng & trước hạn: 525
Trễ hạn 1
Trước hạn: 87.07%
Đúng hạn: 12.74%
Trễ hạn: 0.19%
UBND phường Cầu Mây
Số hồ sơ xử lý: 473
Đúng & trước hạn: 473
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Cốc Lếu
Số hồ sơ xử lý: 2367
Đúng & trước hạn: 2367
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Hàm Rồng
Số hồ sơ xử lý: 593
Đúng & trước hạn: 592
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.33%
Đúng hạn: 0.51%
Trễ hạn: 0.16%
UBND phường Lào Cai
Số hồ sơ xử lý: 1919
Đúng & trước hạn: 1919
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.53%
Đúng hạn: 0.47%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Cường
Số hồ sơ xử lý: 2612
Đúng & trước hạn: 2612
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Phan Si Păng
Số hồ sơ xử lý: 219
Đúng & trước hạn: 219
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.09%
Đúng hạn: 0.91%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Sa Pa
Số hồ sơ xử lý: 647
Đúng & trước hạn: 647
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.23%
Đúng hạn: 0.77%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Sa Pả
Số hồ sơ xử lý: 424
Đúng & trước hạn: 424
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.58%
Đúng hạn: 5.42%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Xuân Tăng
Số hồ sơ xử lý: 544
Đúng & trước hạn: 544
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ô Quý Hồ
Số hồ sơ xử lý: 201
Đúng & trước hạn: 200
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.5%
UBND thị trấn Khánh Yên
Số hồ sơ xử lý: 81
Đúng & trước hạn: 81
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.77%
Đúng hạn: 1.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bảo Hà
Số hồ sơ xử lý: 124
Đúng & trước hạn: 124
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.97%
Đúng hạn: 4.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cam Cọn
Số hồ sơ xử lý: 123
Đúng & trước hạn: 123
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.8%
Đúng hạn: 12.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lương Sơn
Số hồ sơ xử lý: 88
Đúng & trước hạn: 88
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Minh Tân
Số hồ sơ xử lý: 99
Đúng & trước hạn: 99
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.99%
Đúng hạn: 1.01%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nghĩa Đô
Số hồ sơ xử lý: 158
Đúng & trước hạn: 158
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.84%
Đúng hạn: 3.16%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thượng Hà
Số hồ sơ xử lý: 293
Đúng & trước hạn: 293
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.56%
Đúng hạn: 4.44%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Dương
Số hồ sơ xử lý: 17
Đúng & trước hạn: 17
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Tiến
Số hồ sơ xử lý: 68
Đúng & trước hạn: 68
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Vĩnh Yên
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 212
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.75%
Đúng hạn: 4.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Hòa
Số hồ sơ xử lý: 395
Đúng & trước hạn: 395
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.49%
Đúng hạn: 0.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Thượng
Số hồ sơ xử lý: 189
Đúng & trước hạn: 189
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.77%
Đúng hạn: 13.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 123
Đúng & trước hạn: 123
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Điện Quan
Số hồ sơ xử lý: 423
Đúng & trước hạn: 423
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.05%
Đúng hạn: 0.95%
Trễ hạn: 0%
UBND xã A Lù
Số hồ sơ xử lý: 176
Đúng & trước hạn: 172
Trễ hạn 4
Trước hạn: 96.59%
Đúng hạn: 1.14%
Trễ hạn: 2.27%
UBND xã A Mú Sung
Số hồ sơ xử lý: 309
Đúng & trước hạn: 306
Trễ hạn 3
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 4.53%
Trễ hạn: 0.97%
UBND xã Bản Cái
Số hồ sơ xử lý: 136
Đúng & trước hạn: 133
Trễ hạn 3
Trước hạn: 85.29%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 2.21%
UBND xã Bản Cầm
Số hồ sơ xử lý: 402
Đúng & trước hạn: 401
Trễ hạn 1
Trước hạn: 95.27%
Đúng hạn: 4.48%
Trễ hạn: 0.25%
UBND xã Bản Hồ
Số hồ sơ xử lý: 67
Đúng & trước hạn: 58
Trễ hạn 9
Trước hạn: 79.1%
Đúng hạn: 7.46%
Trễ hạn: 13.44%
UBND xã Bản Liền
Số hồ sơ xử lý: 224
Đúng & trước hạn: 219
Trễ hạn 5
Trước hạn: 96.88%
Đúng hạn: 0.89%
Trễ hạn: 2.23%
UBND xã Bản Lầu
Số hồ sơ xử lý: 544
Đúng & trước hạn: 540
Trễ hạn 4
Trước hạn: 97.43%
Đúng hạn: 1.84%
Trễ hạn: 0.73%
UBND xã Bản Mế
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 71
Trễ hạn 0
Trước hạn: 70.42%
Đúng hạn: 29.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Phố
Số hồ sơ xử lý: 374
Đúng & trước hạn: 374
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.93%
Đúng hạn: 1.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Vược
Số hồ sơ xử lý: 1000
Đúng & trước hạn: 999
Trễ hạn 1
Trước hạn: 85.5%
Đúng hạn: 14.4%
Trễ hạn: 0.1%
UBND xã Bản Xen
Số hồ sơ xử lý: 106
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.11%
Đúng hạn: 1.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Xèo
Số hồ sơ xử lý: 183
Đúng & trước hạn: 183
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bảo Nhai
Số hồ sơ xử lý: 390
Đúng & trước hạn: 385
Trễ hạn 5
Trước hạn: 97.69%
Đúng hạn: 1.03%
Trễ hạn: 1.28%
UBND xã Cam Đường
Số hồ sơ xử lý: 793
Đúng & trước hạn: 793
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.61%
Đúng hạn: 1.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cao Sơn
Số hồ sơ xử lý: 793
Đúng & trước hạn: 793
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chiềng Ken
Số hồ sơ xử lý: 126
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 1
Trước hạn: 82.54%
Đúng hạn: 16.67%
Trễ hạn: 0.79%
UBND xã Cán Cấu
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 52
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.38%
Đúng hạn: 9.62%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cốc Ly
Số hồ sơ xử lý: 650
Đúng & trước hạn: 648
Trễ hạn 2
Trước hạn: 93.69%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 0.31%
UBND xã Cốc Mỳ
Số hồ sơ xử lý: 637
Đúng & trước hạn: 632
Trễ hạn 5
Trước hạn: 78.65%
Đúng hạn: 20.57%
Trễ hạn: 0.78%
UBND xã Dìn Chin
Số hồ sơ xử lý: 150
Đúng & trước hạn: 149
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.67%
Đúng hạn: 0.67%
Trễ hạn: 0.66%
UBND xã Dương Quỳ
Số hồ sơ xử lý: 89
Đúng & trước hạn: 89
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Dần Thàng
Số hồ sơ xử lý: 81
Đúng & trước hạn: 81
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.59%
Đúng hạn: 7.41%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Dền Sáng
Số hồ sơ xử lý: 162
Đúng & trước hạn: 162
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.38%
Đúng hạn: 0.62%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Dền Thàng
Số hồ sơ xử lý: 277
Đúng & trước hạn: 267
Trễ hạn 10
Trước hạn: 93.14%
Đúng hạn: 3.25%
Trễ hạn: 3.61%
UBND xã Hoàng Liên
Số hồ sơ xử lý: 598
Đúng & trước hạn: 598
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.66%
Đúng hạn: 1.34%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hoàng Thu Phố
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 1
Trước hạn: 81.82%
Đúng hạn: 9.09%
Trễ hạn: 9.09%
UBND xã Hòa Mạc
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 69
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.14%
Đúng hạn: 1.43%
Trễ hạn: 1.43%
UBND xã Hợp Thành
Số hồ sơ xử lý: 471
Đúng & trước hạn: 468
Trễ hạn 3
Trước hạn: 98.51%
Đúng hạn: 0.85%
Trễ hạn: 0.64%
UBND xã Khánh Yên Hạ
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 66
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.48%
Đúng hạn: 1.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Yên Thượng
Số hồ sơ xử lý: 239
Đúng & trước hạn: 239
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.58%
Đúng hạn: 0.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Yên Trung
Số hồ sơ xử lý: 50
Đúng & trước hạn: 49
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 2%
UBND xã Kim Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1039
Đúng & trước hạn: 1039
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 0%
UBND xã La Pán Tẩn
Số hồ sơ xử lý: 59
Đúng & trước hạn: 55
Trễ hạn 4
Trước hạn: 93.22%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 6.78%
UBND xã Liêm Phú
Số hồ sơ xử lý: 44
Đúng & trước hạn: 44
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Minh
Số hồ sơ xử lý: 253
Đúng & trước hạn: 252
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.21%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.39%
UBND xã Làng Giàng
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 105
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.19%
Đúng hạn: 3.81%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lùng Cải
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 34
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lùng Khấu Nhin
Số hồ sơ xử lý: 305
Đúng & trước hạn: 304
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.02%
Đúng hạn: 0.66%
Trễ hạn: 0.32%
UBND xã Lùng Phình
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 192
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lùng Thẩn
Số hồ sơ xử lý: 89
Đúng & trước hạn: 89
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.63%
Đúng hạn: 3.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lùng Vai
Số hồ sơ xử lý: 294
Đúng & trước hạn: 294
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Minh Lương
Số hồ sơ xử lý: 334
Đúng & trước hạn: 332
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0.6%
UBND xã Mường Bo
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 127
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.66%
Đúng hạn: 1.56%
Trễ hạn: 0.78%
UBND xã Mường Hoa
Số hồ sơ xử lý: 639
Đúng & trước hạn: 635
Trễ hạn 4
Trước hạn: 96.56%
Đúng hạn: 2.82%
Trễ hạn: 0.62%
UBND xã Mường Hum
Số hồ sơ xử lý: 471
Đúng & trước hạn: 471
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.15%
Đúng hạn: 0.85%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Vi
Số hồ sơ xử lý: 644
Đúng & trước hạn: 644
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.61%
Đúng hạn: 33.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Na Hối
Số hồ sơ xử lý: 358
Đúng & trước hạn: 358
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.72%
Đúng hạn: 0.28%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ngũ Chỉ Sơn
Số hồ sơ xử lý: 186
Đúng & trước hạn: 183
Trễ hạn 3
Trước hạn: 95.16%
Đúng hạn: 3.23%
Trễ hạn: 1.61%
UBND xã Nàn Sán
Số hồ sơ xử lý: 167
Đúng & trước hạn: 166
Trễ hạn 1
Trước hạn: 87.43%
Đúng hạn: 11.98%
Trễ hạn: 0.59%
UBND xã Nàn Sín
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.59%
Đúng hạn: 9.41%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nấm Lư
Số hồ sơ xử lý: 294
Đúng & trước hạn: 294
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Chày
Số hồ sơ xử lý: 65
Đúng & trước hạn: 65
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Chạc
Số hồ sơ xử lý: 144
Đúng & trước hạn: 143
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.22%
Đúng hạn: 2.08%
Trễ hạn: 0.7%
UBND xã Nậm Chảy
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.13%
Đúng hạn: 0.93%
Trễ hạn: 0.94%
UBND xã Nậm Dạng
Số hồ sơ xử lý: 37
Đúng & trước hạn: 37
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.19%
Đúng hạn: 10.81%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Khánh
Số hồ sơ xử lý: 108
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 2
Trước hạn: 87.04%
Đúng hạn: 11.11%
Trễ hạn: 1.85%
UBND xã Nậm Lúc
Số hồ sơ xử lý: 351
Đúng & trước hạn: 351
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.73%
Đúng hạn: 6.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Mòn
Số hồ sơ xử lý: 249
Đúng & trước hạn: 249
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Mả
Số hồ sơ xử lý: 99
Đúng & trước hạn: 99
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Pung
Số hồ sơ xử lý: 218
Đúng & trước hạn: 212
Trễ hạn 6
Trước hạn: 97.25%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.75%
UBND xã Nậm Tha
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.14%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.96%
UBND xã Nậm Xây
Số hồ sơ xử lý: 189
Đúng & trước hạn: 189
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Xé
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 18
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94.74%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 5.26%
UBND xã Nậm Đét
Số hồ sơ xử lý: 243
Đúng & trước hạn: 243
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Pa Cheo
Số hồ sơ xử lý: 260
Đúng & trước hạn: 258
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.15%
Đúng hạn: 3.08%
Trễ hạn: 0.77%
UBND xã Pha Long
Số hồ sơ xử lý: 263
Đúng & trước hạn: 256
Trễ hạn 7
Trước hạn: 95.44%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 2.66%
UBND xã Phìn Ngan
Số hồ sơ xử lý: 380
Đúng & trước hạn: 377
Trễ hạn 3
Trước hạn: 97.11%
Đúng hạn: 2.11%
Trễ hạn: 0.78%
UBND xã Phú Nhuận
Số hồ sơ xử lý: 300
Đúng & trước hạn: 299
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.67%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.33%
UBND xã Phúc Khánh
Số hồ sơ xử lý: 169
Đúng & trước hạn: 168
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.45%
Đúng hạn: 2.96%
Trễ hạn: 0.59%
UBND xã Quan Hồ Thẩn
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 50
Trễ hạn 2
Trước hạn: 88.46%
Đúng hạn: 7.69%
Trễ hạn: 3.85%
UBND xã Sàng Ma Sáo
Số hồ sơ xử lý: 398
Đúng & trước hạn: 398
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.75%
Đúng hạn: 0.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sán Chải
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 80
Trễ hạn 0
Trước hạn: 77.5%
Đúng hạn: 22.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sín Chéng
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.82%
Đúng hạn: 18.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 412
Đúng & trước hạn: 411
Trễ hạn 1
Trước hạn: 90.78%
Đúng hạn: 8.98%
Trễ hạn: 0.24%
UBND xã Sơn Thủy
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 80
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 256
Đúng & trước hạn: 199
Trễ hạn 57
Trước hạn: 77.73%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 22.27%
UBND xã Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 500
Đúng & trước hạn: 499
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0.2%
UBND xã Thào Chư Phìn
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 127
Trễ hạn 27
Trước hạn: 68.18%
Đúng hạn: 14.29%
Trễ hạn: 17.53%
UBND xã Thái Niên
Số hồ sơ xử lý: 561
Đúng & trước hạn: 559
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.29%
Đúng hạn: 0.36%
Trễ hạn: 0.35%
UBND xã Thải Giàng Phố
Số hồ sơ xử lý: 286
Đúng & trước hạn: 286
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.65%
Đúng hạn: 0.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thẩm Dương
Số hồ sơ xử lý: 38
Đúng & trước hạn: 36
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94.74%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 5.26%
UBND xã Trung Chải
Số hồ sơ xử lý: 403
Đúng & trước hạn: 402
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94.29%
Đúng hạn: 5.46%
Trễ hạn: 0.25%
UBND xã Trung Lèng Hồ
Số hồ sơ xử lý: 284
Đúng & trước hạn: 280
Trễ hạn 4
Trước hạn: 88.03%
Đúng hạn: 10.56%
Trễ hạn: 1.41%
UBND xã Trì Quang
Số hồ sơ xử lý: 315
Đúng & trước hạn: 315
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.68%
Đúng hạn: 0.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trịnh Tường
Số hồ sơ xử lý: 299
Đúng & trước hạn: 293
Trễ hạn 6
Trước hạn: 97.99%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.01%
UBND xã Tung Chung Phố
Số hồ sơ xử lý: 322
Đúng & trước hạn: 322
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tà Chải
Số hồ sơ xử lý: 523
Đúng & trước hạn: 523
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân An
Số hồ sơ xử lý: 206
Đúng & trước hạn: 201
Trễ hạn 5
Trước hạn: 97.57%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.43%
UBND xã Tân Thượng
Số hồ sơ xử lý: 101
Đúng & trước hạn: 101
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tòng Sành
Số hồ sơ xử lý: 226
Đúng & trước hạn: 222
Trễ hạn 4
Trước hạn: 78.32%
Đúng hạn: 19.91%
Trễ hạn: 1.77%
UBND xã Tả Củ Tỷ
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 84
Trễ hạn 1
Trước hạn: 91.76%
Đúng hạn: 7.06%
Trễ hạn: 1.18%
UBND xã Tả Gia Khâu
Số hồ sơ xử lý: 99
Đúng & trước hạn: 87
Trễ hạn 12
Trước hạn: 85.86%
Đúng hạn: 2.02%
Trễ hạn: 12.12%
UBND xã Tả Ngài Chồ
Số hồ sơ xử lý: 416
Đúng & trước hạn: 416
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.28%
Đúng hạn: 0.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Phìn
Số hồ sơ xử lý: 49
Đúng & trước hạn: 49
Trễ hạn 0
Trước hạn: 67.35%
Đúng hạn: 32.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Phời
Số hồ sơ xử lý: 257
Đúng & trước hạn: 252
Trễ hạn 5
Trước hạn: 95.72%
Đúng hạn: 2.33%
Trễ hạn: 1.95%
UBND xã Tả Thàng
Số hồ sơ xử lý: 205
Đúng & trước hạn: 205
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.54%
Đúng hạn: 1.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Van
Số hồ sơ xử lý: 174
Đúng & trước hạn: 174
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Van Chư
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 0
Trước hạn: 44.44%
Đúng hạn: 55.56%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Việt Tiến
Số hồ sơ xử lý: 144
Đúng & trước hạn: 144
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.06%
Đúng hạn: 6.94%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Võ Lao
Số hồ sơ xử lý: 234
Đúng & trước hạn: 234
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.72%
Đúng hạn: 1.28%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Vạn Hòa
Số hồ sơ xử lý: 328
Đúng & trước hạn: 327
Trễ hạn 1
Trước hạn: 54.88%
Đúng hạn: 44.82%
Trễ hạn: 0.3%
UBND xã Xuân Giao
Số hồ sơ xử lý: 658
Đúng & trước hạn: 658
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Quang
Số hồ sơ xử lý: 404
Đúng & trước hạn: 404
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.26%
Đúng hạn: 0.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Y Tý
Số hồ sơ xử lý: 462
Đúng & trước hạn: 451
Trễ hạn 11
Trước hạn: 88.31%
Đúng hạn: 9.31%
Trễ hạn: 2.38%
UBND xã Đồng Tuyển
Số hồ sơ xử lý: 498
Đúng & trước hạn: 483
Trễ hạn 15
Trước hạn: 79.92%
Đúng hạn: 17.07%
Trễ hạn: 3.01%
Ubnd xã Cốc San
Số hồ sơ xử lý: 381
Đúng & trước hạn: 369
Trễ hạn 12
Trước hạn: 88.71%
Đúng hạn: 8.14%
Trễ hạn: 3.15%