CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 417 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 ĐVSN_01 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Nội vụ
17 KT TC-01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Tài chính
18 SDĐ_01 Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất). Tài chính
19 KT MT-01 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
20 2.000395.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên & môi trường
21 KT TT-08 Xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
22 KT TTTT_01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin truyền thông
23 DD_02 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
24 XDM_02 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Xây dựng
25 KT CTM-05 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
26 LS_02 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Đất đai
27 KT DT-01 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
28 KT GT_02 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thuỷ nội địa Giao thông vận tải
29 KT TP-02 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
30 KT KH-02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư