CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000395.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên & môi trường
2 2.002400.000.00.00.H38 Kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
3 KT MT-14 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Tài nguyên & môi trường
4 2.002401.000.00.00.H38 Xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
5 1.000798.000.00.00.H38 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & môi trường
6 2.002402.000.00.00.H38 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
7 2.001960.000.00.00.H38 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động thương binh & xã hội
8 1.001007.000.00.00.H38 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tài nguyên & môi trường
9 TNMTH_05 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên & môi trường
10 2.002403.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra
11 1.005367.000.00.00.H38 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tài nguyên & môi trường
12 2.002408.000.00.00.H38 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
13 2.002409.000.00.00.H38 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
14 1.003583.000.00.00.H38 Đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp
15 KT MT-18 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Tài nguyên & môi trường