Toàn trình  Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: CAH_PCCC1
Lượt xem: 277
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

công an huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện:

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

07 Ngày làm việc

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp huyện hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện (trường hợp đã đưa thủ tục ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa);

Trực tuyến

07 Ngày làm việc

 

 

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công (nếu có);

Dịch vụ bưu chính

07 Ngày làm việc

 

 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt.

Phí

Chưa quy định

Lệ phí

Chưa quy định

Căn cứ pháp lý

Không có thông tin

Trình tự thực hiện:

            Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

            Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Công an cấp huyện quản lý về phòng cháy, chữa cháy. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

            Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu).

            + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản; 

            + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

            Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

 

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC19 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP);

PC19-pheduyetphuonganchuachaycoso

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- 02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có).

PC17-Phuonganchuachay

Bản chính: 2
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không