Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 905/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai
2 890/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
3 733/QĐ-UBND 27/03/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
4 683/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
5 777/QĐ - UBND 29/03/2019 Quyết định Phê duyệt thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận "Một cửa" của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6 596/QD-UBND 13/03/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 2618/QĐ-UBND 24/08/2018 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo Chỉ thị số 08/CT-TTg
8 114/QĐ-UBND 15/01/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
9 95/QĐ-UBND 11/01/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
10 4018/QĐ-UBND 10/12/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục 20 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuốc lá, xăng dầu, kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
11 3947/QĐ-UBND 06/12/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thuốc lá áp dụng giải quyết tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
12 1345/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
13 1714/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định Về việc công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
14 1577/QD-UBND 29/05/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
15 1385/QĐ-UBND 14/05/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, thương binh xã hội tỉnh Lào Cai
16 702/QĐ-UBND 06/03/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
17 663/QĐ-UBND 28/02/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
18 2615/QĐ-UBND 24/08/2018 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
19 2326/QĐ-UBND 27/07/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
20 2096/QĐ-UBND 06/07/2018 Quyết định Về việc công bố danh mục 10 TTHC lĩnh vực hóa chất, quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai.