Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Quyết định Lĩnh Vực Trích yếu File đính kèm
1 2743/QĐ-UBND 04/09/2019 Quyết định của UBND Tỉnh HCTP. Về việc phê duyệt 12 quy trình giải quyết nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
2 2506/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định của UBND Tỉnh NV_LCI. Về việc phê duyệt 15 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tôn giáo áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
3 2479/QĐ-UBND 09/08/2019 Quyết định của UBND Tỉnh KH_CN. Về việc phê duyệt 18 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
4 2480/QĐ-UBND 09/08/2019 Quyết định của UBND Tỉnh LDTBXH. Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
5 2433/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định của UBND Tỉnh HCTP. Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
6 2199/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định của UBND Tỉnh KH_CN. Về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.
7 2200/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định của UBND Tỉnh TTTT. Về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
8 2101/QĐ-UBND 15/07/2019 Quyết định của UBND Tỉnh KH_DT. Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
9 2026/QĐ-UBND 09/07/2019 Quyết định của UBND Tỉnh TNMT. Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
10 1893/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định của UBND Tỉnh KHDT. Về việc phê duyệt 32 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
11 1798/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định của UBND Tỉnh KHDT. Về việc phê duyệt 21 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
12 1797/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định của UBND Tỉnh GDDT. Về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
13 1695/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định của UBND Tỉnh GDDT. Về việc phê duyệt 38 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
14 1696/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định của UBND Tỉnh YT_LCI. Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai