Tìm thấy 33 thủ tục

Mức độ 3
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ
Mức độ 3
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW
Mức độ 3
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW
Mức độ 3
Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Tách công tơ dùng chung
Mức độ 3
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện sinh hoạt
Mức độ 3
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA
Mức độ 3
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất lớn hơn 2.000kVA
Mức độ 3
Cấp mới trung áp Khách hàng mua buôn điện nông thôn
Mức độ 3
Tư vấn sử dụng điện
Mức độ 3
Tư vấn thiết kế, xây lắp công trình điện
Mức độ 3
Giải đáp kiến nghị
Loading...